Protispoločenská činnosť

Informácie zverejnené v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Úlohy zodpovednej osoby v súlade s § 10 ods. 1 Zákona vykonáva: JUDr. Bronislava Juhászová, LL.M., vedúca právneho oddelenia.

Oznámenie môžu zamestnanci podať:

  1. osobne – ústne do záznamu
  2. písomne
  3. elektronickou poštou

Oznámenie možno podať osobne — ústne do záznamu zodpovednej osobe v budove sídla BPMK na Južnom nábreží 13, Košice. Zodpovedná osoba ústne oznámenie zaprotokoluje do záznamu.

Písomné oznámenie sa podáva na adresu:

Zodpovedná osoba BPMK

Južné nábrežie 13

042 19 Košice

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk zodpovednej osoby”.

Oznámenie elektronickou formou sa podáva prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby BPMK: protispolocenska.cinnost@bpmk.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne. Oznámenie prijaté inou osobou ako zodpovednou osobou BPMK je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe BPMK.