Zmluvy (Október 2020)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
19.10.2020 Poistná zmluva č. 8-805-013256 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice, IČO: 50013602 zmluva
19.10.2020 Zmluva o dielo Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23 Košice v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období AAA STAV, s.r.o., Tomášikova 35, Košice, IČO: 36 764 426 zmluva
15.10.2020 Kúpna zmluva Nákup výpočtovej techniky a ostatného príslušenstva Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466 zmluva
15.10.2020 Nájomná zmluva č. 137/2020 Prenájom bytu Zoologická záhrada Košice, sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice, IČO: 00083089 zmluva
14.10.2020 Poistná zmluva č. 8-805-013256 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti Colonnade Insurance S.A., sídlo: Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, konajúca prostr.: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice, SR, IČO: 50 013 602 zmluva
13.10.2020 Zmluva o dielo č. 1874/VSD/2020 Realizácia prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie na stavbe: „Na Demetri, Košice – sídlisko Ťahanovce, úprava NN“ Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 zmluva
07.10.2020 Príkazná zmluva a zmluva o dielo č. 2020002088 Príkazná zmluva a zmluva o dielo - vyhotovenie PD, IČ a realizácie rek. hybridných bytov - 10 b.j. Mesto Košice, IČO: 00 691 135, sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice zmluva
07.10.2020 Zmluva o spolupráci č. 0578/VSD/2020 Dohoda za účelom zrealizovania pripojenia objektov do distribučnej sústavy VSD, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 zmluva
05.10.2020 Kúpna zmluva č. Z202023875_Z Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing, Osobný automobil M1 KOMBI Tempus-Car, s.r.o., Rastislavova 110, 04001 Košice IČO: 31712312 zmluva
01.10.2020 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. NZ/415/2017 zo dňa 12.4.2017 zmena doby nájmu bytu Ing. Jana Kozáková zmluva
01.10.2020 Nájomná zmluva č. NZ/074/2020 zo dňa 30.9.2020 Znovuprenajatie užívaného bytu zamestnancovi Ješko MAREK zmluva