Správa bytových domov

D ô L E Ž I T É    !!!      Oznam o PRESŤAHOVANÍ - SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV do Hlavnej budovy , Južné nábrežie 13

O Z N A M  pre vlastníkov bytových domov Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v snahe o zlepšenie a skvalitnenie nami poskytovaných služieb pri výkone správy bytových domov, Vám chceme vyjsť v ústrety a s účinnosťou odo dňa 1.2.2019 predlžujeme stránkové hodiny v našom sídle na Južnom nábreží 13, Košice, a to tak, že každú stredu budú stránkové hodiny v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod. a od 12.30.hod – 17.00 hod. Veríme, že aj tento náš ústretový krok smerom k proklientskému smerovaniu našej spoločnosti, prispeje k zlepšeniu vzájomnej spolupráce. 


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. so sídlom na Južnom nábreží 13,Košice, má dlhodobé vyše 60-ročné skúsenosti so správou bytového fondu a v súčasnosti spravuje  7960 bytov,  z toho súkromných 6298 a obecných 1662. Správu vlastníckych bytov poznáte ako SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV - SBD NOVINKY, OZNAMY, INFORMÁCIE : Spoplatňovanie poskytovaných služieb a plnení nad rámec zákonných povinností správcu bytového domu a nebytových priestorov, vrátene investičných akcií - VPS 06/2014 zmena č.1, platný od 15.11.2018 Cenník platný poskytovaných služieb Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok od 14052016 Oznam pre budúcich vlastníkov bytov pokyny-pre-buducich-vlastnikov-bytov

S t r á n k o v é    h o d i n y Kancelárie prvého kontaktu - právne, ekonomické, pokladňa, podateľňa Obedňajšia prestávka : od 12.00h. do 12.30h. Kde nás najdete ...mapa TU....

Deň Dopoludnia Popoludní
Pondelok: 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Piatok: 8.00 - 12.00

Kontakty a  vzorové tlačivá nájdete ďalej na našej web stránke.

Správa bytového domu v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, c) vedenie účtu domu v banke, d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov pred súdom a inými orgánmi štátnej správy.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE    pre nových vlastníkov......   TU !!

My poskytujeme našim klientom v rámci správy domu komplexné služby, ktoré zahŕňajú: zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu a pozemku, ktorý prináleží k tomuto domu ako aj zabezpečovanie služieb spojených s užívaním bytov

 1. inžiniersku činnosť pri zabezpečovaní dotácií a pôžičiek zo štátneho fondu rozvoja bývania a iných foriem financovania bytových domov pri ich obnove, zatepľovaní budov a odstraňovaní systémových porúch, možnosť vybavenia výhodného komerčného úveru na financovanie obnovy bytového domu a ďalšie spôsoby financovania rekonštrukcie a modernizácie Vášho domu, bezplatné odborné poradenstvo
 2. zabezpečenie a predkladanie všetkých podkladov v intervaloch požadovaných bankou, ktorá poskytla úver
 3. montáž, odčítavanie, overovanie a výmena vodomerov, odpočet meračov ÚK podľa pomerových meračov tepla vlastnými pracovníkmi za dohodnutý poplatok
 4. zabezpečovanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v bytoch a domoch
 5. zabezpečovanie vedenia bytovo-právnej, technicko-prevádzkovej a finančno-ekonomickej agendy
 6. kompletný právny servis pri vymáhaní pohľadávok, vrátane návrhov na dobrovoľné dražby, vybavovanie sťažností a styk s príslušnými orgánmi štátnej správy, súdmi a ďalšími inštitúciami, právna ochrana a poradenstvo v predmete správy a iné služby (podľa požiadavky)
 7. vyhotovovanie mesačnej a ročnej uzávierky /detailný popis toku financií z fondu prevádzky, údržby a opráv/
 8. vypracovanie ročného vyúčtovania záloh za služby spojené s užívaním bytov vrátane vyúčtovania ÚK podľa pomerových meračov tepla, vyúčtovania fondu opráv a vypracovania výročnej správy o činnosti správcu
 9. zabezpečovanie vykonávania odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení : výťahov, elektrických a plynových rozvodov a zariadení ako aj požiarnych hydrantov a ostatných protipožiarnych prvkov podľa platných noriem s následným odstraňovaním zistených závad
 10. spracovanie individuálneho plánu opráv a údržby domu podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov domu, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečovanie odstránenia závada odborných opráv pri dodávke plynu, elektriny, tepla, teplej úžitkovej a studenej vody do bytov a domov
 11. poistenie domu na základe výberu poisťovne vlastníkmi bytov
 12. opravy v bytoch na požiadanie vlastnými kapacitami prípadne cestou Vami vybratých dodávateľov (vodoinštalačné práce, opravy ÚK, opravy elektro inštalácie a plynových zariadení, maliarske a natieračské, murárske, zámočnícke, klampiarske práce)
 13. havarijnú službu prostredníctvom vlastného dispečingu počas 24 hod. vrátane víkendov a sviatkov, prečistenie kanalizácie vlastnými mechanizmami
 14. finančné prostriedky poukazované za služby spojené s bývaním ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vedieme na samostatných účtoch jednotlivých domov a ich použitie je určené a možné len na úhradu dodaných služieb pre Váš dom, Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov.

Ročné vyúčtovanie, uzávierka, správnosť riadenia výkonu správy a finančných tokov sú overované auditom a podliehajú pravidelným kontrolám mesta Košice. BPMK, s.r.o. zabezpečuje v prípade záujmu vlastnými kapacitami komplexnú obnovu domov vrátane zateplenia obvodového plášťa bytového domu a odstránenia systémových porúch balkónov a lodžií.

Ak máte záujem o naše služby, vyplňte, prosím, forumlár a my Vás budeme kontaktovať.

Kontaktný formulár