Oznamovanie protispoločenskej činnosti v BPMK podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

smernica

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydal Bytový podnik mesta  Košice, s.r.o. dňa 31.5.2019 VPS č.3/2019 - Smernicu o  podávaní, preverovaní, evidovaní a vybavovaní oznámení o  protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa BPMK.

 

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je JUDr. Adriana Saxová

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-   osobne - ústne do záznamu zodpovednej osobe v jej kancelárii č.8  v sídle BPMK, Južné nábrežie

    13, Košice

 

-   písomne na adresu:

Zodpovedná osoba BPMK

Južné nábrežie 13

Košice

 Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk

      zodpovednej osoby“.

 

  • elektronickou formou na emailovú adresu zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@bpmk.sk

 Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.