Oznamovanie protispoločenskej činnosti v BPMK podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Smernica-protispoloč.činnosť

 „Zodpovedná osoba podľa § 11 ods. 2 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti: JUDr. Adriana Saxová – vedúca právneho oddelenia BPMK, s.r.o.;  postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je upravený vo vnútropodnikovej smenici BPMK č. 2/2015.