Zabezpečenie technicko-prevádzkovej činnosti

Pod pojmom prevádzková činnosť rozumieme prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu, priľahlého pozemku a príslušenstva. 

Prevádzka predstavuje činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie v požadovanej kvalite; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.

Údržba predstavuje činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou - ide o pravidelné a plánované činnosti.

Oprava zastrešuje činnosti, ktoré vzniknú následkom uskutočnenej kontroly a revízie alebo v dôsledku havárie za účelom odstránenia čiastočného fyzického opotrebovania, alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva. Oprava bezprostredne súvisí s prevádzkou a údržbou spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva. 

Rekonštrukcia predstavuje činnosti, ktoré znamenajú zmenu v  kvalite alebo technických parametroch. Rekonštrukcia je kvalitatívna zmena, ktorou sa spoločné zariadenia majú dostať do pôvodného stavu.

Modernizáciou rozumieme činnosti, ktoré súvisia s obnovou, zlepšením alebo rozšírením vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva

Ako ste sa mohli dozvedieť, ide o náročnú, každodennú rozmanitú a vysoko odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje značné skúsenosti, čas a zodpovednosť. Od zabezpečenia výmeny žiarovky v spoločných priestoroch bytového domu cez montáž, odčítanie, overovanie a výmeny vodomerov, odpočet meračov ústredného kúrenia podľa pomerových meračov tepla, zabezpečovanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie, bežné opravy, rozsiahle opravy, údržbu, zvolávanie a vedenie schôdzí, riešenie každodenných problémov až po rozsiahle investičné akcie v rozsahu až niekoľkých stotisíc EUR.

Prevádzková činnosť predstavuje časovo najnáročnejšiu časť správy bytového domu, pričom Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (ďalej len ako „BPMK“) má značné skúsenosti a odborný personál. Pre každý bytový dom je pridelený jeden prevádzkový technik, ktorý pozná každodenné potreby súvisiace s prevádzkou, je odborne zdatný a vždy k dispozícii vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za účelom zabezpečenia plynulej, bezproblémovej, riadnej a vysoko kvalitnej prevádzky bytového domu v úzkej spolupráci s vami, vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Rovnako BPMK má mnohoročné skúsenosti s veľkými investičnými akciami za účelom modernizácie bytového domu, len prostredníctvom priznaných úverov Štátneho fondu rozvoja bývania BPMK ako správca zrealizoval desiatky obnov a modernizácií bytových domov v sume prevyšujúcej niekoľko miliónov EUR.

Veríme, že sme vám priblížili problematiku prevádzkovej činnosti vo vašom bytovom dome, jej riziká a rozsah a zároveň vás presvedčili, že BPMK má všetky predpoklady a skúsenosti pre spravovanie a prevádzku vášho bytového domu a bude nám cťou a záväzkom vás o tom presvedčiť aj pri správe vášho bytového domu na základe Zmluvy o výkone správy, vďaka čomu vám odpadnú všetky starosti aj v tejto každodennej agende.