Zabezpečenie bytovo-právnej agendy

Pod pojmom právna agenda rozumieme veľký rozsah činností, medzi ktoré patria úkony ako príprava a pripomienkovanie všetkých zmlúv, dodatkov, dohôd, ktoré súvisia so správou vášho bytového domu, príprava podaní na súd, či už návrh na vydanie platobného rozkazu, žaloby na plnenie, žaloby na vypratanie, žaloby na zdržanie. Súčasťou právnej agendy je aj podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, návrhov na vykonanie dobrovoľnej dražby, schválenie zmieru a podobne.

BPMK má vysoko profesionálny a  vzdelaný tím odborníkov, ktorý túto agendu zabezpečujú a vykonávajú v prospech a v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vždy dbajú na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pričom zakaždým uprednostňujú ich záujmy pred záujmami BPMK. Pri uzatváraní všetkých zmlúv, dodatkov, dohôd, pri pripomienkovaní všetkých právnych dokumentov vždy a zakaždým sledujú výlučne záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vďaka čomu nedochádza k uzatvoreniu dohôd, ktoré sú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov nevýhodné, resp. právne nevyvážené.

Právnici, ktorí sú zamestnancami BPMK, vykonávajú celú právnu agendu spojenú so správou bytového domu v záujme vlastníkov a v tomto duchu vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastupujú pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, správnymi orgánmi,... pri vymáhaní prípadných nedoplatkov, pri vymáhaní škody, ktorá vlastníkom vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome (aktívna legitimácia).

BPMK zastupuje vlastníkov bytov a nebytových priestoroch aj v prípadoch, ak niektorý z vlastníkov alebo tretia strana žaluje vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako celok, napr. žaloba o neplatnosť hlasovania a rozhodnutia vlastníkov,... (pasívna legitimácia).

BPMK si je vedomý, že súdne konanie za účelom ochrany práv a záujmov vlastníkov by malo byť až tou poslednou inštanciou, a preto sa právna agenda zameriava predovšetkým na zamedzenie toho, aby podobné podania vôbec nastali. V rámci úzkej spolupráce s technickým oddelením správy domov a ekonomickým oddelením sa v prvom rade snaží pôsobiť na osoby, ktoré si neplnia svoje povinnosti dohovorom, návrhmi, výzvami či uzatvorením dohôd a zmieru. 

BPMK vypracúva taktiež trestné oznámenia, oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku a spoločnému spolunažívaniu, či už z dôvodu rušenia nočného kľudu, konania proti dobrým mravom či konania, ktoré nad mieru primeranú pomerom narúšajú vlastnícke právo druhého

BPMK má všetky predpoklady a skúsenosti pre zabezpečenie právnej agendy vášho bytového domu a bude nám cťou a záväzkom vás o tom presvedčiť aj pri správe vášho bytového domu na základe Zmluvy o výkone správy, vďaka čomu vám odpadnú všetky starosti aj v tejto agende.

V rámci zmluvy o výkone správy máte k dispozícii aj právnu agendu, ktorá zabezpečí ochranu vašich práv a oprávnených záujmov, a to od dohovoru cez upozornenia a výzvy, podanie oznámení, návrhov a žalôb na súd a právne zastúpenie v týchto konaniach, zabezpečenie núteného výkonu rozhodnutia (exekúcia) až po podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu.

BPMK celú vyššie uvedenú právnu agendu zabezpečuje už v rámci odmeny za výkon správy, a teda vám nevzniknú žiadne skryté poplatky za zastupovanie a podobne. V cene je samozrejme zahrnutá aj konzultácia s našimi právnikmi, ktorá súvisí so správou bytového domu.