Výzvy na predloženie ponúk

Oznámenie o zadávaní zákazky

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  – ďalej len BPMK, je v zmysle ustanovení § 7 ods.1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, na ktorého sa vzťahuje povinnosť pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ  musí pri zabezpečovaní postupov verejného obstarávania dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
BPMK, ktorý v rámci náplne svojej pracovnej činnosti potrebuje zabezpečiť zákazky pre potreby spoločnosti na nákup tovarov a zákazky na služby a stavebné práce. BPMK je povinný  verejné obstarávanie  -  Zákazka s nízkou hodnotou §117 zákona o VO, Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska §112 až § 116 zákona o VO - realizovať výlučne prostredníctvom softvéru na elektronizáciu verejného obstarávania „JOSEPHINE“.

BPMK celý proces realizácie verejného obstarávania od oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania až po oznámenie o výsledku verejného obstarávania a iné zo zákona požadované informácie realizuje v systéme JOSEPHINE.

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem sa zúčastniť procesu VO, resp. reagovať na zverejnenú výzvu na predloženie ponuky má možnosť sa prihlásiť / zaregistrovať v systéme JOSEPHINE na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/.

JOSEPHINE – manuál registrácie záujemcu / uchádzača:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

Aktuálne informácie
Zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia so záložným pripojením pre potreby BPMK, s.r.o.

viac informácií...

23.07.2020 | admin