Vedenie účtu a rozpočtová činnosť

Vedenie účtu bytového domu predstavuje dôležitú časť finančno-ekonomickej agendy bytového domu. Pri vedení účtu bytového domu sa nakladá s finančnými prostriedkami vlastníkov, a teda každý, kto je oprávnený s týmto účtom disponovať, zodpovedá za škodu spôsobenú porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí. Z tohto dôvodu je predovšetkým, ale nie výlučne vedenie a spravovanie účtu bytového domu upravené v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Vedenie účtu bytového domu predstavuje rozsiahlu a odbornú činnosť, ktorá pozostáva zo sledovania úhrad za plnenia a úhrad preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zabezpečovanie úhrad za tovary a služby, ktoré sú pre bytový dom realizované a celková kontrola toku finančných prostriedkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Preto je viac ako vhodné, aby túto agendu zabezpečoval správca, ktorý má v tejto oblasti bohaté skúsenosti, kvalitné a odborne vyškolené personálne obsadenie a technické zabezpečenie.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (ďalej len ako „BPMK“) vedie samostatný analytický účet osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Všetky prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv vedie oddelene od svojich účtov a nemôže ich použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. BPMK za každých okolností hospodári s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy. Čo je pre vás ako platiteľov na tento bankový účet dôležité, majiteľom účtu domu zriadeného BPMK v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a BPMK ako správca je oprávnený disponovať s týmto účtom a finančnými prostriedkami na tomto účte podľa a v zmysle zákona o ochrane vkladov, pričom tieto finančné prostriedky nie sú súčasťou majetku správcu. Postupy BPMK nespochybniteľne zabezpečujú ochranu vašich finančných prostriedkov výlučne pre vaše potreby a záujmy v prospech vášho bytového domu.

Rozpočtová činnosť predstavuje vysoko odbornú agendu, vďaka ktorej sa určuje výška mesačných platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv pre potreby realizácie budúcich investičných akcií, či už bežnej údržby, zákonom stanovených revízií spoločných zariadení, deratizácií, úhrad za spotrebu elektrickej energie v spoločných častiach a zariadeniach bytového domu cez bežné a nevyhnutné opravy až po rozsiahle investičné akcie, ako je napr. zateplenie, výmena výťahov, spoločných rozvodov, vymaľovanie a podobne. 

Len ak je prehľad o financiách, finančných tokoch a o správnom nastavení výšky mesačných zálohových platieb či neplatičoch, môže sa zabezpečiť správny a zdravý chod bytového domu. BPMK disponuje vysoko odbornými zamestnancami, materiálnym a technickým zabezpečením, ktoré zabezpečujú správne nastavenie platieb pre potreby budúcich investícií. Vďaka týmto skúsenostiam BPMK pravidelne predkladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome plán opráv na nasledujúci kalendárny rok s detailnými informáciami, vďaka ktorým ste presne a riadne informovaní o plánovaných investičných akciách.

Taktiež pri veľkých investičných akciách je BPMK schopné zabezpečiť spolufinancovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a/alebo prostredníctvom komerčného úveru, pričom vďaka svojim skúsenostiam a znalostiam dokáže stanoviť správnu výšku úhrad do fondu prevádzky, údržby a opráv tak, aby vlastníci boli schopní tieto úvery splácať a zároveň, aby nebola táto platba nastavená neopodstatnene vysoko.

Ako ste sa práve mohli dočítať, jedná sa o rozsiahlu, systematickú a vysoko odbornú činnosť, ktorú BPMK dokáže zabezpečiť vďaka svojim odborným zamestnancom, znalostiam, skúsenostiam a technickému vybaveniu. 

BPMK má všetky predpoklady a skúsenosti pre ich riadny chod a bude nám cťou a záväzkom vás o tom presvedčiť aj pri správe vášho bytového domu na základe Zmluvy o výkone správy, vďaka čomu vám odpadnú všetky starosti aj v tejto agende.