Užitočné čísla a linky

Všetky nižšie uvedené právne predpisy si vyhľadáte v aktuálnom znení, ak kliknete na tento link:

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

Zákony:

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

183/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

142/2000 Z.z. Zákon o metrológii

442/2002 Z.z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

656/2004 Z.z. Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov

657/2004 Z.z. Zákon o tepelnej energetike

210/2000 Z.z. VYHLÁŠKA o meradlách a metrologickej kontrole

397/2003 Z.z. VYHLÁŠKA ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

152/2005 Z.z. VYHLÁŠKA o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

630/2005 Z.z. VYHLÁŠKA,  ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

508/2009 Z.z. VYHLÁŠKA ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 

Zaujímavé stránky:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky – http://www.finance.gov.sk/

Mesto Košice  – http://www.kosice.sk/

Košický samosprávny kraj  http://www.vucke.sk/apir/sk/Stranky/default.aspx

Štátny fond rozvoja bývania – http://www.sfrb.sk/

Slovenská inovačná a energetická agentúra – http://www.siea.sk/

Tepelné hospodárstvo, s.r.o – kalendár odstávok – http://www.teho.sk/

Východoslovenská energetika – www.vse.sk

Východoslovenská vodárenská spoločnosť – www.vvs-as.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – cenové rozhodnutia – http://www.urso.gov.sk/sk/udaje-o-urade

Úrad pre verejné obstarávanie – http://www.uvo.gov.sk