Riadenie finančno-ekonomickej agendy

Každý bytový dom je spravovaný prostredníctvom spoločenstva alebo správcu. Pod správou domu sa rozumie prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia či modernizácia spoločných častí domu, vedenie účtu domu v banke, vymáhanie škody a nedoplatkov či pohľadávok súvisiacich s užívaním domu. Najdôležitejšou oblasťou pri správe bytového domu je finančno-ekonomická agenda, pod ktorou sa rozumie vedenie evidencieprájmov a výdavkov bytového domu, vedenie evidencie neplatičov, vykonávanie všetkých úhrad súvisiach s prevádzkou, výpočet mesačných záloh platieb, atď. 

Spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vedie samostatný analytický účet za každý dom. Všetky prostriedky získané z úhrad plnenia vlastníkov bytov vedie oddelene od  svojich účtov, tzn. nemôže ich použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré nesúvisia so správou domu. Pre každý bytový dom prideľuje BPMK odborného zamestnanca, ktorý transparentne vedie evidenciu príjmov a výdavkov a je k dispozícii na zodpovedanie všetkých otázok.