Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Sídlo:  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

IČO:    44518684   

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Vrábel – konateľ spoločnosti

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. je v zmysle ustanovení § 7 ods.1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, na ktorého sa vzťahuje povinnosť pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V zmysle ustanovení § 9 ods. 1 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. zároveň aj obstarávateľom t.j. právnickou osobou, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy rozhodujúci vplyv vlastníckeho práva a vykonáva niektoré z činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9 tohto zákona. Z uvedeného vyplýva, že Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. je obstarávateľom v oblasti energetiky a tepelnej energetiky, na ktorého sa pri zadávaní zákaziek súvisiacich s vykonávaním týchto činnosti vzťahuje povinnosť postupovať podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa v zákone o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí pri zabezpečovaní postupov verejného obstarávania dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pre verejného obstarávateľa pravidlá postupu pri zadávaní nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkou hodnotou v závislosti od ich predpokladaných hodnôt.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ako verejný obstarávateľ vykonáva aj činnosti v oblasti energetiky a tepelnej energetiky podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní zákaziek v tejto oblasti postupuje v zmysle požiadaviek zákona podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

Na dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vypracovanú vnútropodnikovú smernicu (VPS) v ktorej je určený jednotný postup pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach našej spoločnosti.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. celý proces realizácie podlimitných a nadlimitných zákaziek od oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania až po oznámenie o výsledku verejného obstarávania a iné zo zákona požadované informácie zverejňuje vo vestníku verejného obstarávania a na svojom profile na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk .

V prípade realizácie zákazky prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS) sú všetky informácie o zákazke zverejnené na webovej stránke EKS: www.eks.sk .