Etický kódex

Etický kódex spoločnosti bol spracovaný vedením spoločnosti v súčinnosti so Zamestnaneckou radou spoločnosti a je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Dodržanie pracovnej disciplíny a zásad etického kódexu v spoločnosti kontroluje a vyhodnocuje referát PaM.

Od 1.1.2015 k 30.6.2015 spoločnosť eviduje 3 výpovede zamestnancovi spoločnosti zo strany zamestnávateľa, a to z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a nedôsledného plnenia pracovných úloh.

EtickyKodex-BPMK   eticky kodex