BOZP

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a civilnej ochrany (CO) zabezpečujeme:

 • Poskytujeme poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Vykonávame dodávateľsky činnosť technika BOZP na školských zariadeniach v plnom rozsahu.
 • Určujeme miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov a počtu členov protipožiarnych hliadok na pracoviskách.
 • Spracovávame analýzu nebezpečenstva vzniku požiarov.
 • Vykonávame úlohy technika požiarnej ochrany pre školy.
 • Vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky, ako aj kontrolu požiarnych uzáverov na objektoch.
 • Určujeme požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene v užívaní stavby, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby.
 • Organizujeme a vykonávame cvičné poplachy.
 • Vedieme agendu vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 • Vykonávame ročnú inventarizáciu v  skladových zásob v CO krytoch.
 • Vykonávame pravidelné mesačné kontroly a udržiavame v nich poriadok či bežnú údržbu.
 • Zabezpečujeme dodávateľsky CO pre určené zariadenia.

Disponujeme autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý je oprávnený vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostnú službu, ako aj technikom požiarnej ochrany či technikom odborne spôsobilým na úseku civilnej ochrany.