Bezhotovostné platby

Oznamujeme, že v období od 18. marca do 29.03.2020 (ak sa nezmení celoslovenská situácia), bude výkon Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. obmedzený na minimum, a prosíme našich klientov, aby sa vyhli osobnej návšteve BPMK.

Chceme informovať našich klientov, ktorí by chceli uhrádzať svoje záväzky, alebo majú požiadavky na vystavenie poštových poukážok - šekov, aby tak urobili bezhotovostne, t.j. prevodom na účet BPMK, ktorý je:
3072566955/0200, vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
BIC: SUBASKBX
Do poznámky pre prijímateľa, je potrebné uviesť Priezvisko a ulicu.

Ďakujeme za pochopenie.