Bezhotovostné platby

Oznamujeme, že v období od 18. marca do 29. 03. 2020 (ak sa nezmení celoslovenská situácia), bude výkon Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. obmedzený na minimum. Prosíme našich klientov, aby sa vyhli osobnej návšteve BPMK.

Chceme informovať našich klientov, ktorí by chceli uhrádzať svoje záväzky alebo majú požiadavky na vystavenie poštových poukážok - šekov, aby tak urobili bezhotovostne, t. j. prevodom na účet BPMK, ktorý je:
3072566955/0200, vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
BIC: SUBASKBX
Do poznámky pre prijímateľa, je potrebné uviesť Priezvisko a ulicu.

Ďakujeme za pochopenie.