Administratívne priestory

Ide o administratívnu budovu v samom centre mesta. Objekt je strážený 24-hodín denne a využíva sa na prenájom priestorov pre administratívne účely, obchodné účely či sklady.  Je tu aj možnosť prenájmu parkovacích miest a garáží priamo v budove či možnosť krátkodobého prenájmu zasadacích miestností.

Kontakt na správcu: 0915 697 585

Magistrát mesta Košice alebo Biely dom bol otvorený 25. januára 1985. So svojou podlahovou rozlohou 30 000 m2 predstavuje najväčšiu administratívnu budovu v meste. Veď len veľká zasadačka má 639 sedadiel, čo je viac ako počet sedadiel v Štátnom divadle. Okrem veľkej zasadačky sú k dispozícii aj rozlohovo menšie zasadačky či rokovacie sály. Priestor je členený na komunikačný priestor, technickú plochu, vybavenosť priestoru, podporný priestor, skladovú plochu či pracovné priestory. Dnes v Bielom dome sídli magistrát, štátna správa a dispečing mestskej polície. 

Kontakt na správcu: 0918 756 883

Archív mesta Košice je administratívna – účelová archívna budova, ktorá sa nachádza na Kováčskej ulici  číslo 20.

Dejiny archívu 

Sú úzko späté s činnosťou mestskej kancelárie, preto aj základ najstarších písomností tvoria listiny, listy, knihy a spisy, ktoré vznikli v kancelárii mesta, alebo ktoré mesto dostalo. Právo zapisovať a zabezpečovať písomný styk mesta, zapisovať do mestských kníh a starostlivosť o archív bola v stredoveku zverená notárom. V minulosti archív nebol verejne prístupný, ba priam bolo zakázané ukázať originál alebo odpis listiny uloženej v archíve. Najmä na listiny, ktoré sa dotýkali mestských práv bolo treba osobitné povolenie od mestskej rady.

V stredoveku sa do archívu vstupovalo tak, že sa stretli richtár, notár a archivár. Skriňa, kde boli uložené najvzácnejšie dokumenty mesta sa pôvodne otvárala na 4 kľúče a 2 zámky. O otvorení bola vždy spísaná zápisnica.

Archív mesta Košice bol domácim archívom slúžiacim predovšetkým potrebám mesta. Z obdobia feudalizmu sa preto zachovali najmä dokumenty, ktoré mali preukazovať výsady a práva mešťanov Košíc a predstavujú len časť pôvodného písomného materiálu. Ostatné písomnosti, nepotrebné k bežnej práci, boli vyňaté a odložené na miesto, kde práve nezavadzali, časom sa preto nezriedka stratili.

Kontakt na správcu: 0917 841 594

Je administratívna budova v blízkosti centra atypického vzhľadu. Využíva sa na prenájom priestorov pre administratívne účely či sklady.

Kontakt na správcu: 0915 697 585

Táto budova sa nachádza priamo v centre mesta a je špecifikovaná ako dom, v ktorom sú nebytové priestory i byty. V tejto budove ponúkame možnosť prenájmu nebytových priestorov pre obchodné účely, kancelárie či služby.

Kontakt na správcu: 0915 697 585

Je administratívna budova v centre mesta atypického vzhľadu s možnosťou prenájmu priestorov pre administratívne účely.

Kontakt na správcu: 0915 697 585