BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:
a) 3 x reklamná plocha v objekte Polikliniky Ťahanovce za účelom umiestnenia reklamy
b) časť nebytového priestoru v objekte Polikliniky KVP za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu roll-up banner

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční 17.07.2017 o 13: 00 hod. v zasadačke BPMK na 1. poschodí.