BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž na nehnuteľný majetok

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

 

1 oznam obchodnej verejnej súťaže od 27.12.2017 do 12.1.2018

2 oznam obchodnej verejnej súťaže od 3.1.2018 do 17.1.2018.