BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

OVS nebytové priestory

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:


Podmienky-pre OVS-platne-od-16-11-2017-do-30-11-2017