Rozvoj výstavby nových bytov na začiatku 50-tych rokov si vyžadoval zriadiť organizáciu správy a starostlivosti o štátny bytový fond. Preto bol na základe zákona z roku 1948 zriadený Bytový a domový kombinát mesta Košíc – komunálny podnik s účinnosťou od 1.1.1951.  Od svojho založenia dodnes prešiel Bytový podnik  niekoľkými vývojovými etapami a transformáciami, počas ktorých sa menili názvy firmy a ich organizačné usporiadanie. Za dobu existencie firmy sa však nezmenilo jej základné poslanie, a to: správa a údržba zvereného bytového a domového fondu na území mesta Košice, s ktorou má spoločnosť dlhodobé skúsenosti.

Jednou transformáciou Bytový podnik mesta Košice prešiel v roku 2008, kedy mesto Košice zriadilo obchodnú spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (ďalej len „BPMK, s.r.o.“) na zabezpečenie správy a údržby bytového fondu vo vlastníctve mesta a ďalšie činnosti určené zakladacou listinou (napr. správa bytového a nebytového fondu, obstaranie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, rôzne remeselné činnosti a iné). Ďalej to bolo v roku 2011 a to zlúčenie činností a prác so Strediskom Služieb Škole kde 1/3 ekonomických zamestnancov prešla pod správu Mesta Košice a zvyšná robotnícka a prevádzka prešla pod BPMK, s.r.o.. Poslednou zásadnou transformáciou bola v roku 2012 kde prešiel podnik zlúčením so Správou majetku mesta, s.r.o, ktorou bolo cieľom s zefektívnenie financií mesta, nakoľko spoločnosti mali podobné zameranie a činnosti.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. je v súčasnosti správcom 166 nebytových priestorov, 1920 obecných bytov, 120 spoločných priestorov , 29 administratívnych budov , 1 športová hala, 6287 vlastníckych bytov všetko v celkovej výmere podlahových plôch 563 763,66 štvorcových metrov. Administratívne budovy obsahujú, obchodné priestory, ambulancie, sklady, kancelárie, zasadačky, spoločné priestory, ktoré sú na dlhodobý i krátkodobý p r e n á j o m. Ponúkané služby a práce sa opierajú o dlhoročné skúsenosti spoločnosti so správou, údržbou a obnovou bytového a  domového fondu. Pracovníci našej spoločnosti na ponúkané služby a práce sú riadne zaškolení a v prípade, že to vyžaduje legislatíva na druh poskytovanej služby alebo práce majú príslušnú odbornú spôsobilosť.

V súčasnosti (r.2019) má spoločnosť 192 zamestnancov.


Vízia spoločnosti BPMK, s.r.o.

Víziou spoločnosti je vybudovať spoľahlivú spoločnosť, ktorá kvalitou a kompletnosťou svojich služieb, spoľahlivosťou a profesionalitou bude vyhľadávaná svojimi zákazníkmi.

Filozofia spoločnosti:

Kvalitný produkt = spokojný zákazník = prosperujúca spoločnosť = spokojný pracovník

Filozofia vychádza z potrieb zákazníkov a je orientovaná na kvalitu stavebných prác a súvisiacich služieb a spravovania domového a bytového fondu.

Neustálym zlepšovaním, riadením, monitorovaním, analyzovaním a vyhodnocovaním procesov znižovať negatívne vplyvy na kvalitu. Zvyšovaním efektivity procesne orientovaným prístupom k našim činnostiam a systematickým analyzovaním všetkých procesov a ich vzájomných vzťahov trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality v spoločnosti.