BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Sídlo:  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice

IČO:    44518684   

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Ujpál – konateľ spoločnosti


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písmeno f) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných, podlimitných zákaziek. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vypracovalo “Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky”. Účelom je vytvorenie a stanovenie jednotného rámca, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek.