Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory
10.09.2019

viac informácií....

Ponuka na krátkodobý prenájom ŠPORTOVA HALA Hviezdoslavova - 0917880061
10.09.2019

Oznam o OVS Športová Hala
Sutazny formular.pdf
Sutazny formular.doc