BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Štatutárne orgány a majetková štruktúra

Konateľ  spoločnosti  je menovaný a volený jediným 100%-tným vlastníkom spoločnosti – Mesto Košice  v pôsobnosti Mestského zastupiteľstva Mesta Košice.

Konateľ spoločnosti a štatutárny zástupca spoločnosti    Ing. Róbert Ujpál
kontakt : bpmk@bpmk.sk

Dozorná rada spoločnosti

MVDr. Anna Jenčová – predseda
JUDr. Cyril Betuš – člen
Mgr.art. Ľubica Blaškovičová – člen

Majetková štruktúra spoločnosti: spoločnosť bola založená jedeným spoločníkom Mestom Košice a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v odd. Sro, vložka č.22846/V. Základné imanie spoločnosti je vo výške 4.316.381,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Jediným vlastníkom spoločnosti je Mesto Košice.

Zakladateľská listina spoločnosti :     ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA úplne znenie r.2017
Valné zhromaždenie spoločnosti :     zápisnica VZ 14-05-2015