BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž- PONUKA na voľne NEBYTOVE PRIESTORY, Košice (od 16.05.2017 – do 30.05.2017)

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní v termíne od 16.05.2017 do 30.05.2017 do 12.00 hod. telefonicky u správcu priestoru uvedeného pri jednotlivom priestore.

oznam-ovs-na volne nebytové priestory v správe BPMK od 16-5-2017do 30-05-2017