Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice,

 v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie meštianskeho domu v historickej uličke remesiel: HRNČIARSKA 21 KOŠICE – na účely STOLÁRSTVA

 Obrázok1


Predmet OVS: nehnuteľnosti kat.úz. Stredné mesto, LV č. 10527:

Meštiansky dom  súp.č. 952 na Hrnčiarskej ulici č. 21 v Košiciach o celkovej výmere podlahovej plochy 377,63 m2   na  parc.č. 934 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2,  záhrada parc.č.  933/1 – o výmere 229 m2 a parc.č. 933/2 –o výmere 112 m2.

Podmienky a ďaľšie informácie nájdete TU!!!

Hrnčiarska 21-1

Športová hala Košice

Časový harmonogram