BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž na NEBYTOVE PRIESTORY od 10.01.2018 do 24.01.2018 do 15:00hod – HRNČIARSKA 21 a LUNIK IX.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice,

resp. na nehnuteľný majetok v nájme BPMK, s.r.o. – HRNČIARSKA 21 a LUNIK IX